VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového obchodu www.popono.eu (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) platné od 4.8.2015

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:
  1. Fifth Willow, s. r. o., miesto podnikania: Cabanova 25, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 313 281, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 75542/B, číslo účtu: 2929863584/1100 (ďalej len „Predavajúci“) a
  2. každou fyzickou a právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.popono.eu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”),
  3. ktoré vznikajú pri kúpe tovaru (Predavajúci a Kupujúci ďalej každý jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne „Zmluvné strany“).
 2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.popono.eu (ďalej len “Reklamačný poriadok”) a ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“), zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOSPPZP“) a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEO“).
 3. Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, predmetom ktorej je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.popono.eu (ďalej len “Tovar”) bude pre potreby týchto Všeobecných obchodných podmienok označovaná ako „Kúpna zmluva“.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ.
 5. Internetový obchod www.popono.eu používa Cookies. Používa „cookies“, za účelom zbierania informácií. www.popono.eu môže nastaviť cookies pre webový prehliadač Kupujúceho alebo každého návštevníka stránky www.popono.eu pri prístupe na internetovú stránku www.popono.eu alebo pri využívaní služieb a produktov www.popono.eu. Tzv. cookie je malým kúskom informácie, ktorá je inštalovaná na počítači Kupujúceho alebo každého návštevníka a identifikuje ich prehliadač počas ich práce na príslušnej webovej stránke. Cookies môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií Kupujúceho alebo užívateľa. www.popono.eu môže nastaviť cookie pre konkrétneho Kupujúceho alebo užívateľa jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú. Prehliadač umožňuje jedine prístup www.popono.eu ku cookies tejto internetovej stránky, nie ku cookies z iných internetových stránok.

Článok II.

Uzavretie Kúpnej zmluvy

 1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dôjde záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “Objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto Článku Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude úspešne doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. predovšetkým dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov resp. presne špecifikovanie objednávaného Tovaru, množstvo Tovaru a spôsob dodania. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 ZOSPPZP. Odoslaná Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 3. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou Objednávky Kupujúcemu (ďalej len „Akceptácia“). V prípade zrušenia Objednávky Kupujúcim, Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením Objednávky.
 4. Záväznou Akceptáciou Objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom prijatí Objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania Tovaru požadovaného Kupujúcim označené ako “Potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí Objednávky do elektronického systému Predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky.
 5. Kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia Akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Akceptáciu Kupujúcemu predovšetkým v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku Tovaru uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo zrušenia Objednávky predovšetkým v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. O zrušení Objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo na email, ktorý Kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického Objednávkového formulára.

Článok III.

Práva a povinnosti Predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať na základe Objednávky Kupujúceho Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a časovom termíne;
  2. zabezpečiť Tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné uchovanie a ochranu;
  3. zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky;
  4. odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (návody v slovenskom jazyku a daňový doklad).

Článok IV.

Práva a povinnosti Kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný Tovar;
  2. riadne a včas zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu dohodnutú podľa článku V. bodu 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna cena“)

Článok V.

Cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena za Tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.popono.eu v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Toto ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok neplatí v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku Tovaru uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho
 2. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke.
 3. Prehľad možných spôsobov úhrad ceny Tovaru:
  1. na dobierku na korešpondenčnej adrese uvedenej v záväznej Akceptácii Objednávky;
  2. platba platobnou kartou využitím systému CardPay;
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za objednaný Tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí Tovaru.
 5. V prípade, ak Kupujúci uhradí Predávajúcemu Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho.
 6. V prípade, ak Kupujúci uhradí Predávajúcemu Kúpnu cenu za Tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie Kúpnej ceny výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 7. Faktúra vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad i dodací list.
 8. Všetky ceny na stránke www.popono.eu sú uvedené vrátane DPH.

Článok VI.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho Kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom Tovare alebo v lehote najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od dodania Tovaru dodávateľom alebo výrobcom Tovaru Predávajúcemu. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.
 3. Dodacia lehota začína pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim uhradená pri prevzatí Tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa Článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením Akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie Tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.
 4. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať vo vyššie uvedenom termíne, zaväzuje sa Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania Tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený prípadne ponúknuť Kupujúcemu iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V takomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
 5. Ak Predávajúci objednaný Tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa bodu 3 tohto Článku, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú Kúpnu cenu Kupujúcemu najneskôr do 15 (pätnástich) dní od uplynutia lehoty na dodanie Tovaru.
 6. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v Akceptácii Objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci Tovar neprevezme do 7 (siedmich) dní po uplynutí lehoty uvedenej v Kúpnej zmluve, záväznej Akceptácii Objednávky alebo jednostranne predĺženej Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 5 EUR za každý deň uskladnenia Tovaru. Po uplynutí 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe.
 7. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí Tovaru:
  1. Kupujúci je povinný Tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín, oznámiť prepravcovi;
  2. v prípade, ak Kupujúci zistí, že Tovar alebo obal Tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru;
  3. v prípade zistenia poškodenia Tovaru je Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca (na jeho základe môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady Tovaru, zľavu na Tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád Tovaru dodať Kupujúcemu nový Tovar);
  4. Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne prípadne zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru (ďalej len „Protokol“). Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení Tovaru a písomné plnomocenstvo.
 8. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané.
 9. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia Tovaru na korešpondenčnú adresu uvedenú v záväznej Akceptácii Objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia Tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia Tovaru, ktoré prepravca vyznačí v Protokole.
 10. Ak bude potrebné dodávku Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na korešpondenčnej adrese uvedenej v záväznej Akceptácii Objednávky, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie Tovaru na korešpondenčnú adresu uvedenú v záväznej Akceptácii Objednávky a skladné vo výške uvedenej v bode 6 tohto Článku Všeobecných obchodných podmienok.
 11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v bode 2 tohto Článku Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V takomto prípade je Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu nejneskôr do 30 (tridsiatich) dní od doručenia odstúpenia kupujúceho od Kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.
 12. Poštovné v prípadoch ak Tovar smeruje od Kupujúceho k Predávajúcemu (reklamácie, výmeny, odstúpenie, storno) znáša v plnom rozsahu Kupujúci.
 13. Fotografie Tovaru uvedené na web stránke www.popono.eu sú ilustračné. Tovar sa môže mierne farebne líšiť v závislosti od zobrazenia jednotlivými monitormi, displejmi alebo inými zariadeniami, na ktorých si Kupujúci Tovar prehliada. Pri Tovare značky Popono je každý kus ručne vyrobený originál, preto je možné, že pri niektorých dizajnoch sa bude zaslaný Tovar líšiť rozložením vzoru na vankúšovej časti, nakoľko toto rozloženie závisí od strihu látky, ktorý Predávajúci nemože ovplyvniť.

Článok VII.

Nadobudutie vlastníctva

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za Tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho resp. prepravcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

Článok VIII.

Záruka a reklamácia

 1. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky resp. po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.popono.eu alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie Tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. preukázateľne nesprávnym používaním Tovaru v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho;
  2. v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru;
  3. ak záručný list alebo doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov;
  4. v prípade vzniku vady bežným opotrebovaním;
  5. ak vada vznikla v dôsledku živelných katastrof;
  6. ak bola vada spôsobená neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním s Tovarom.
 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
  1. osobne na adrese:
   Fifth Willow s.r.o. c/o Connect
   Páričkova 18
   821 08 Bratislava
  2. odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na korešpondenčnú adresu Predávajúceho:
   Fifth Willow s.r.o. c/o Connect
   Páričkova 18
   821 08 Bratislava
 4. Kupujúci má možnosť zaslať Predávajúcemu informačný email na info [at] popono.eu, v ktorom predbežne informuje Predávajúceho o reklamácii.
 5. K reklamovanému Tovaru je Kupujúci povinný priložiť čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe Tovaru – faktúru a podrobný opis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný Tovar je Kupujúci povinný odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane všetkých príslušenstva a pod.
 6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád Tovaru rieši podrobne Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Článok IX.

Osobné údaje Kupujúceho

 1. Kupujúci odoslaním Objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) súhlas na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov uvedených v Objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Osobné údaje“).
 2. Kupujúci taktiež udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho Osobných údajov za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (predovšetkým e-mailom).
 3. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info [at] popono.eu alebo na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese Predávajúceho.
 4. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci zároveň týmto prehlasuje, že Osobné údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 11 ods. 4 ZOOÚ.
 5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať Osobné údaje priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii.
 6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s Osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok X.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Odstúpenie zo strany Kupujúceho

 1. V zmysle ustanovenia § 12 ZOSPPZP má Kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy a zakúpený Tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný urobiť písomnou formou zaslanou na adresu Predávajúceho.
 3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok musí predovšetkým obsahovať: identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum Objednávky, presnú špecifikáciu objednaného Tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo bankového účtu a/alebo korešpondenčnú adresu Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie Tovaru, musí byť Tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Zároveň je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
 4. Predávajúci vrátený Tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol Tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu tovaru v lehote najneskôr do 15 (pätnástich) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na korešpondenčnú adresu Kupujúceho, alebo prevodom na bankový účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti Kúpnej cene. To neplatí ak bol Tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Ak Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 2 a 3 tohto Článku Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu. Predávajúcemu zároveň vzniká v takomto prípade nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru späť Kupujúcemu.

Odstúpenie zo strany Predávajúceho

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z nasledujúcich dôvodov:
  1. z dôvodu vypredania zásob resp. inej nedostupnosti tovaru;
  2. ak tretia strana (t.j. napr. výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve) prerušila výrobu alebo vykonala také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy;
  3. z dôvodov vyššej moci; alebo
  4. ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať Tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v na internetovej stránke Predajcu www.popono.eu.
 2. Predávajúci je povinný o vyššie opísaných skutočnostiach bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú sumu za Tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 15 (pätnástich) dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania Objednávky Kupujúcim.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho, t.j. www.popono.eu.
 3. Kupujúci zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.